Przetargi


 

Uczestniczymy w procedurach przetragowych dla sektora publicznego i prywatnego. Dla sektora publicznego realizujemy zapisy art. 31 i art. 33 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dla inwestorów prywatnych realizujących zadania według typów rozliczeń określonych w ustawie Kodeksie cywilnym. Dlatego proponujemy przygotowanie dokumnetacji kosztowej według wybranego sektora.

 

Sektor publiczny

Dokumentacja kosztowa do celów określonych według:

  • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz. U. z 2004, Nr. 202, poz. 2072),
  • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004, Nr. 130, poz. 1389).

Sektor prywatny

Dokumentacja kosztowa do celów określonych według :

  • Rodzaju rozliczenia robót budowlanych określonych w usatwie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93. z poź. zm),
  • Polskich Standardów Kosztorysowania Robót Budowlanych wydanie II 2017r.
 
 
 
Profi Europe

KONTAKT

CONSULTING PARTNER

35-083 Rzeszów
ul. Matuszczaka 1/12
tel.: 17 873-17-73
tel.: 604 466 908
e-mail: biuro@widak.pl

NIP: 8131282687
REGON: 690582520