site link replica rolex.pop over to these guys https://www.datacozy.com/.learn this here now rolex replications for sale.more helpful hints replica watches.Buy now best where to buy replica watches.look at this now https://www.polskareplika.pl/.my website https://www.genuinereplicawatches.com/.click this link here now https://www.replicawatches1for1.net/.take a look at the site here watch2ch.navigate here swiss replica rolexes.you could try this out rolex replicas swiss made grade 1.view website noob replica watches.Under $49 fake watches.Under $69 fake breitling.Check This Out omega replica watches.Related Site fake richard mille.my review here https://www.computerhublot.com.Up To 70% Off biotechwatches.the best price tag heuer monaco replica. Doświadczenie

 

"Sukces ma wiele twarzy"


 
Przyczyniamy sie do sukcesów naszych Partnerów. Poniżej historia zrealizowanych prac kosztorysowych wybranych Partnerów.

 


Dziękujemy naszym Partnerom za zaufanie.

Wykaz wybranych tematów przy których mieliśmy przyjemność współpracować w 2021r :

 • Konstrukcja stalowa technologiczna, Kurów
 • Kanalizacja sanitarna Hermanowa Pańskie Pola, Babi Dół
 • Kanalizacja sanitarna Kielnarowa - Wólka
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków sanitarnych i infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Tyczyn” 
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tyczyn, ul. Lasek - Kielnarowa Królka z przepompownią ścieków, rurociągiem tłocznym oraz przyłączami do budynków
 • „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ul.  Leśnej i Mickiewicza w miejscowości Tyczyn w gminie Tyczyn” 
 • Hala produkcyjna pełniąca rolę odlewni, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, Stalowa Wola
 • Budowa budynku usługowo, produkcyjno - magazynowego wraz z wewnętrznymi instalacjami wody, kanalizacji sanitarnej, c.o., gazu, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, energii elektrycznej, zbiornika na wody opadowe, bezodpływowego zbiornika na ścieki wraz z instalacją kanalizacji sanitarnej, instalacją wody, instalacją wody na cele p.poż, policznikową instalacją energii elektrycznej, miejscami postojowymi oraz studnią kopaną, Rzeszów
 • Ośrodek przetwarzania informacji – państwowy instytut badawczy -  "budowa łącznika dwóch budynków biurowych", Warszawa
 • Budowa usługowego warsztatu stolarskiego (kat. xvii) wraz z instalacjami: elektryczną, telekomunikacyjną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania i ciepłej wody, wraz z układem komunikacyjnym i wjazdem z drogi gminnej (kat. viii),  Krzyszkowice 
 • Rozbudowa,  nadbudowa,  przebudowa,  zmiana  sposobu  użytkowania  istniejącego budynku  administracyjnego  na  funkcje  mieszkalną  wielorodzinną  z  wewnętrznymi instalacjami:  wody,  kanalizacji,  c.o.,  wentylacji,  gazu,  energii  elektrycznej, teletechnicznej, przyłączami kanalizacji deszczowej, sanitarnej - Krasne budynek C
 • Budynek apartamentowiec - Zakopane
 • Zakłady mięsne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zbiornik na nieczystości ciekłe, Karczew
 • Hala produkcyjno-magazynowa z parkingami, infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi, Łąka
 • „8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej” zlokalizowanej w Rzeszowie ul. Miejska
 • Budynek produkcyjno - magazynowy, Tajęcina,
 • Budowa budynku labolatorium - dydaktyczno wraz z zapleczem technicznym i infrastrukturą towarzyszącą, ciągami komunikacyjnymi i zagospodarowaniem terenu - SGGW Warszawa
 • Budowa zespołu trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych z urządzeniami budowlanymi z wew. instalacją: wod-kan, c.o., gazową, elektryczną, wentylacją mechaniczną kan. deszczową; budowa parkingu, murów oporowych oraz  dojść dojazdem i miejsca składowania odpadów stałych , Krynica
 • Budowa zespołu czterech budynków mieszkalnych, Zakopane
 • Budowa dwóch budynków (A, B) mieszkalnych jednorodzinnych z urządzeniami budowlanymi z wew. instalacją: wod-kan, ciepłowniczą, c.o., elektryczną, wentylacją mechaniczną ; budowa murów oporowych; wraz z dojściami i dojazdami; oraz z miejscem składowania odpadów stałych, Zakopane
 • Hotel imperium - część nowoprojektowana, Zakopane
 • Budowa hotelu dla psów „spokojna aura” wraz z wykończeniem oraz przystosowaniem poddasza do przebywania i pielęgnacji zwierząt, Jarocin
 • Budynek mieszkalny z garażem podziemnym, Rzeszów Makuszyńskiego
 • Dom jednorodzinny, Rzeszów, Zbyszewskiego
 • Budowa obiektów produkcyjno-magazynowych i badawczo-rozwojowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą, Leżajsk
 • Budowa magazynu paszowego wraz z zapleczem dla maszyn i częścią biurowo-socjalną oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w Rudzie Różanieckiej
 • Budowa dziesięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie szeregowej, Malawa
 • Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym wraz z częściami budynku przeznaczonymi pod działalność usługową obejmująca: budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym z wewnętrznymi instalacjami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, c.o., wentylacji mechanicznej i elektryczną oraz budynek usługowy z wewnętrznymi instalacjami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, c.o., wentylacji mechanicznej i elektryczną, Rzeszów
 • Budowa budynku produkcyjno - magazynowgo wraz z infrastrukturą techniczna w Rzeszowie
 • Budynek mieszkalny wielorodzinny (budynek A) z częścią handlowo-usługową, garażem podziemnym i infrastrukturą techniczną w tym: instalacje wewnętrzne (wod-kan., kan. deszczowa, c.o., elektryczna, teletechniczna, gazowa, wentylacjamechaniczna),  oświetlenie terenu, dojścia i dojazdy, utwardzenie terenu, miejsca postojowe naziemne, elementy małej architektury, przykrycie rowu, a także przebudowa sieci elektroenergetycznej , Rzeszów
 • Budynek mieszkalny wielorodzinny (budynek B) z częścią handlowo-usługową, garażem podziemnym i infrastrukturą techniczną w tym: instalacje wewnętrzne (wod-kan., kan. deszczowa, c.o., elektryczna, teletechniczna, gazowa, wentylacja mechaniczna),  oświetlenie terenu, dojścia i dojazdy, utwardzenie terenu, miejsca postojowe naziemne, elementy małej architektury, przykrycie rowu, a także przebudowa sieci elektroenergetycznej, Rzeszów
 • Remont elewacji z zabezpieczeniem elementów elewacyjnych do klasy NRO i ochroną przed korozją biologiczną – budynek w Rzeszowie
 • Przebudowa, zmiana sposobu użytkowania, przebudowa wewnętrznej instalacji  gazowej oraz budowa wentylacji mechanicznej w celu dostosowania do potrzeb ogniska baletowego, Jarosław
 • Budowa boiska rekreacyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z instalacjami: oświetleniową, monitoringiem, drenażem, ogrodzeniem z altaną rekreacyjną 4x5 m wraz z instalacją elektryczną, z układem komunikacji wewnętrznej, z kanalizacją opadową z odprowadzeniem do dołów chłonnych, wraz ze zbiornikiem na deszczówkę z pompą do podlewania, z przebudową odcinka napowietrznej sieci elektroenergetycznej nN oraz z obiektem małej architektury w postaci urządzeń zabawowych; Myślenice
 • Przebudowa i rozbudowa budynku gminnego ośrodka kultury wraz z wewnętrznymi instalacjami: gaz, wod.-kan, c.o., wentylacji mechanicznej, energii elektrycznej oraz przebudowa sieci gazowej, przebudowa przyłącza gazowego, budowę przyłącza wodociągowego, przebudowa kanalizacji sanitarnej,  przebudowa sieci teletechnicznej, budowa policznikowej doziemnej instalacji elektrycznej oświetlenia terenu, zaklików
 • Budowa kanalizacji, ul. zamkowej w Jarosławiu
 • Budowa zespołu 2 budynków o funkcji mieszkalnej wielorodzinnej i biurowej z częścią usługowo-handlową, garażem   wielopoziomowym,   parkingami,   infrastrukturą   techniczną   i  urządzeniami   budowlanymi w  Rzeszowie.
 • Budowa pompowni wody w Babicy - budowa drogi ekspresowej S19 
 • Budowa budynków sanitariatów. elementy małej architektury. budynek l - budowa drogi ekspresowej S19 
 • Budowa budynków sanitariatów. elementy małej architektury. budynek p - budowa drogi ekspresowej S19 
 • Budynek   mieszkalny   jednorodzinny   wolnostojący   i   budynek   gospodarczo-garażowy zewnętrznymi  instalacjami   elektrycznymi,   kanalizacji   sanitarnej   i   wodociągowej,   instalacjami grzewczymi   i   wentylacji   mechanicznej,   zewnętrzną   instalacją   kanalizacji   deszczowej   oraz policznikowymi  instalacjami   elektrycznymi w Rzeszowie
 • Przebudowa kolidującej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, Nowy Żmigród
 • 3 zespoły budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej (28 budynków) wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, Rzeszów
 • Remont pomieszczeń sanitarnych i przebieralni w szkole podstawowej w Dziekanowie Leśnym, Łomianki
 • Budowa siedziby nadleśnictwa Ustrzyki dolne polegającej na budowie budynku administracyjnego i budynku garażowego wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz budowie parkingu, budowie podziemnego zbiornika przeciwpożarowego o łącznej pojemności 200m3, budowa zbiornika nadziemnego retencyjno-odparowującego o pojemności do 100m3, budowa przyłącza wodociągowego, budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej, doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej i wodnej ppoż, doziemna instalacja oświetlenia zewnętrznego, doziemna policznikowa instalacja elektroenergetyczna, Ustrzyki Dolne
 • Hala magazynowa 1 z zapleczem socjalnym,  hala magazynowa 2 z zapleczem biurowo-socjalnym, warsztatem obsługi i naprawy samochodów i myjnią,  budynek biurowy, budynek maszynowni agregatów chłodniczych,  stacja transformatorowa, agregat prądotwórczy, agregat wody lodowej, budynek gospodarczy, zbiornik na cele przeciwpożarowe, pompownia, zbiorniki retencyjne, miejsca postojowe wraz z urządzeniami budowlanymi i niezbędną infrastrukturą techniczną (instalacja oświetlenia terenu), Czarna.
 • Łazienka dla potrzeb osób niepełnosprawnych, Rzeszów
 • Wiata rekreacyjna, budynek gospodarczy oraz plac zabaw; Łomianki
 • Napęd bramy przeciwpowodziowej portu w Sandomierzu, budowa bramy przeciwpowodziowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi w osi kanału dopływowego do portu rzecznego w Sandomierzu
 • Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Równia
 • 11 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, Rzeszów
 • Dwa budynki mieszkalne wielorodzinne wraz z garażem podziemnym, wewnętrznym  układem  komunikacyjnym  (drogami  dojazdowymi, miejscami  postojowymi,  ciągami  pieszymi,  ekranami  akustycznymi), placem zabaw i przestrzenią rekreacyjną,  zbiornikami retencyjnymi oraz  przełożeniem  hydrantu w Rzeszowie 
 • Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego, Łomianki
 • „Przebudowa i remont pomieszczeń VI piętra, wschodniego skrzydła bloku „A” na potrzeby kliniki gastroenterologii w klinicznym szpitalu wojewódzkim w Rzeszowie”
 • Roboty budowlane: budynek biurowy, przyłącza, wyburzenia, Rzeszów
 • Sześć budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej z miejscami postojowymi, wiatą śmietnikową, urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą techniczną związaną z budynkami w Przemyślu
 • Trzy   budynki   mieszkalne   jednorodzinne   w   zabudowie   szeregowej  z   wewnętrznymi   instalacjami gazowymi,  instalacjami   wodociągowymi,   kanalizacją   sanitarną,   instalacją   elektryczną  policznikowymi instalacjami   gazowymi,   policznikowymi   instalacjami   elektrycznymi,   urządzeniami   budowlanymi  i   infrastrukturą   techniczną   związaną   z   budynkami   oraz  przebudową   istniejącej   sieci   wodociągowej  oraz   przebudową   istniejącego   kabla energetycznego w Przemyślu.
 • Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażami podziemnymi z wiatą śmietnikową, miejscami postojowymi, urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą techniczną związaną z budynkiem oraz rozbiórka istniejącego obiektu budowlanego w Przemyślu
 • Budynek biurowy Kańczudze
 • Budowa budynku OSP Rzeszów – Budziwój wraz z instalacjami wewnętrznymi, przebudowa części istniejącego budynku domu kultury, przebudowa sieci wodociągowej z hydrantami, budowa przyłącza wodociągowego, budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej, budowa przyłączy kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci i przyłączy gazowych, przebudowa sieci teletechnicznej, przebudowa sieci elektro-energetycznej oraz budowa dwóch zjazdów i placu manewrowego  w Rzeszowie
 • Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łobozew dolny - etap ii
 • Remont zbiorników wody czystej, wymiana rurociągów wraz z armaturą, Munina
 • Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnnym w Rzeszowie
 • Budynek handlowo-usługowy (biura, bank, przychodnia zdrowia) z częścią gastronomiczno-hotelową i mieszkalną z garażem podziemnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, Rzeszów
 • Budynek handlowo-biurowo-socjalny z halą magazynową, Tarnów
 • Przebudowa przedszkola miejskiego w Mielcu oraz budynku gospodarczego wraz z przebudową i rozbudową instalacji wewnętrznych: wodnej, kanalizacji sanitarnej, wentylacji mechanicznej, centralnego ogrzewania, energii elektrycznej, a także budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej i wodociągowego, budowa doziemnej instalacji centralnego ogrzewania, policznikowej doziemnej instalacji wodnej, policznikowej zewnętrznej instalacji elektrycznej, budowa hydrantu zewnętrznego ppoż, budowa zewnętrznej instalacji elektrycznej oświetlenia terenu
 • Przebudowa i rozbudowa budynku urzędu miejskiego, Zaklików
 • Kładka  dla  pieszych  w Jarosławiu 
 • Budowa budynku sądu rejonowego, Katowice
 • Budowa obiektów  małej architektury, utwardzenie powierzchni gruntu w ramach zadania budżetowego: „przebudowa cieku wodnego struga Dziekanowska” w Łomiankach.
 • Przebudowa budynku mieszkalnego w Giedlarowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na centrum opiekuńczo - mieszkalne dla dorosłych osób niepełnosprawnych, Giedlarowa
 • Pomost nad liofizatorami; zawiesia i estakady, Klementowice
 • Galeria handlowo - usługowo - rozrywkowa, Nowy Sącz
 • Likwidacja barier architektonicznych - łazienka, Rzeszów
 • Budowa zespołu obiektów II komisariatu policji (budynku administracyjnego, garaży, wiaty na agregat prądotwórczy, miejsc postojowych)  w Rzeszowie
 • Termomodernizacja i remont elewacji budynku wielorodzinnego, Rzeszów
 • Budynek jednorodzinny Rzeszów
 • Weryfikacja i opiniowanie ponad 300 szt. kosztorysów inwestorskich
 

 


MWM Architekci


Biuro architektoniczne MWM rozpoczęło oficjalną działalność w lipcu 2000 r. Jego powstanie było formalnym usankcjonowaniem wcześniejszej, kilkuletniej współpracy trzech architektów – Marcina Smoczeńskiego, Wacława Matłoka i Macieja Łobosa. Obecnie MWM jest największym biurem architektonicznym w południowo-wschodniej części Polski i jednym z największych w kraju. Firma współpracuje ze stałym zespołem projektantów i konsultantów. 
(źródło:. MWM Architekci)

 


ST Architekci


S.T. ARCHITEKCI Sp. z o.o. powstała w maju 2005 roku. Założycielami spółki są arch. Robert Szular i arch. Maciej Trybus. Firma realizuje różnorodne projekty począwszy od projektów domów jednorodzinnych po budynki użyteczności publicznej, urzędy, szpitale, budynki handlowe i handlowo-usługowe, mieszkalne wielorodzinne, przemysłowe i magazynowe. Do dnia dzisiejszego roku firma zrealizowała wiele zamówień. Większość zaprojektowanych przez nas obiektów została zrealizowana.
(źródło: ST Architekci)

 


K+Architekci


K+Architekci sp. z o.o. to pracownia architektoniczna założona w 2014 roku przez architektów: Tomasza Kozłowskiego, Roberta Szulara i Macieja Trybusa.

(źródło: K+Architekci)

 


Apklan


Deweloper APKLAN to jedna z największych firm specjalizująca się w budowie budynków mieszkalnych na terenie województwa Podkarpackiego. Firma rozpoczęła działalność w 1991 roku. Posiadamy 20-letnie doświadczenie w budownictwie.

(żródło: Apklan)

 


Urban Project


Wyjątkowe projekty domów i rezydencji, nowoczesne projekty wielobranżowe do pozwolenia na budowę. Wysoka jakość, profesjonalizm i doświadczenie.

(źródło: Urban Project)

 


Musz Architekci


Biuro architektoniczne współpracujuące z dużą ilością specjalistów branżystów inżynierami instalacji elektrycznych, sanitarnych, branżą konstrukcyjną i drogową.

(źródło: Musz Architekci)

 


PAI Michalski


Pracownia Architektoniczno-Inwestycyjna Maciej Michalski

(źródło PAI M.Michalski)

 

 

 


 

Co Za Studio - Pracownia Architektury


Pracownia Architektury

(żródło: Co Za Studio)

Profi Europe

KONTAKT

CONSULTING PARTNER

35-083 Rzeszów
ul. Matuszczaka 1/12
tel.: 17 873-17-73
tel.: 604 466 908
e-mail: biuro@widak.pl

NIP: 8131282687
REGON: 690582520