"Sukces ma wiele twarzy"


 
Przyczyniamy sie do sukcesów naszych Partnerów. Poniżej historia zrealizowanych prac kosztorysowych wybranych Partnerów.

 


Dziękujemy naszym Partnerom za zaufanie.

Wykaz wybranych tematów przy których mieliśmy przyjemność współpracować w 2021r :

 • Konstrukcja stalowa technologiczna, Kurów
 • Kanalizacja sanitarna Hermanowa Pańskie Pola, Babi Dół
 • Kanalizacja sanitarna Kielnarowa - Wólka
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków sanitarnych i infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Tyczyn” 
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tyczyn, ul. Lasek - Kielnarowa Królka z przepompownią ścieków, rurociągiem tłocznym oraz przyłączami do budynków
 • „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ul.  Leśnej i Mickiewicza w miejscowości Tyczyn w gminie Tyczyn” 
 • Hala produkcyjna pełniąca rolę odlewni, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, Stalowa Wola
 • Budowa budynku usługowo, produkcyjno - magazynowego wraz z wewnętrznymi instalacjami wody, kanalizacji sanitarnej, c.o., gazu, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, energii elektrycznej, zbiornika na wody opadowe, bezodpływowego zbiornika na ścieki wraz z instalacją kanalizacji sanitarnej, instalacją wody, instalacją wody na cele p.poż, policznikową instalacją energii elektrycznej, miejscami postojowymi oraz studnią kopaną, Rzeszów
 • Ośrodek przetwarzania informacji – państwowy instytut badawczy -  "budowa łącznika dwóch budynków biurowych", Warszawa
 • Budowa usługowego warsztatu stolarskiego (kat. xvii) wraz z instalacjami: elektryczną, telekomunikacyjną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania i ciepłej wody, wraz z układem komunikacyjnym i wjazdem z drogi gminnej (kat. viii),  Krzyszkowice 
 • Rozbudowa,  nadbudowa,  przebudowa,  zmiana  sposobu  użytkowania  istniejącego budynku  administracyjnego  na  funkcje  mieszkalną  wielorodzinną  z  wewnętrznymi instalacjami:  wody,  kanalizacji,  c.o.,  wentylacji,  gazu,  energii  elektrycznej, teletechnicznej, przyłączami kanalizacji deszczowej, sanitarnej - Krasne budynek C
 • Budynek apartamentowiec - Zakopane
 • Zakłady mięsne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zbiornik na nieczystości ciekłe, Karczew
 • Hala produkcyjno-magazynowa z parkingami, infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi, Łąka
 • „8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej” zlokalizowanej w Rzeszowie ul. Miejska
 • Budynek produkcyjno - magazynowy, Tajęcina,
 • Budowa budynku labolatorium - dydaktyczno wraz z zapleczem technicznym i infrastrukturą towarzyszącą, ciągami komunikacyjnymi i zagospodarowaniem terenu - SGGW Warszawa
 • Budowa zespołu trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych z urządzeniami budowlanymi z wew. instalacją: wod-kan, c.o., gazową, elektryczną, wentylacją mechaniczną kan. deszczową; budowa parkingu, murów oporowych oraz  dojść dojazdem i miejsca składowania odpadów stałych , Krynica
 • Budowa zespołu czterech budynków mieszkalnych, Zakopane
 • Budowa dwóch budynków (A, B) mieszkalnych jednorodzinnych z urządzeniami budowlanymi z wew. instalacją: wod-kan, ciepłowniczą, c.o., elektryczną, wentylacją mechaniczną ; budowa murów oporowych; wraz z dojściami i dojazdami; oraz z miejscem składowania odpadów stałych, Zakopane
 • Hotel imperium - część nowoprojektowana, Zakopane
 • Budowa hotelu dla psów „spokojna aura” wraz z wykończeniem oraz przystosowaniem poddasza do przebywania i pielęgnacji zwierząt, Jarocin
 • Budynek mieszkalny z garażem podziemnym, Rzeszów Makuszyńskiego
 • Dom jednorodzinny, Rzeszów, Zbyszewskiego
 • Budowa obiektów produkcyjno-magazynowych i badawczo-rozwojowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą, Leżajsk
 • Budowa magazynu paszowego wraz z zapleczem dla maszyn i częścią biurowo-socjalną oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w Rudzie Różanieckiej
 • Budowa dziesięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie szeregowej, Malawa
 • Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym wraz z częściami budynku przeznaczonymi pod działalność usługową obejmująca: budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym z wewnętrznymi instalacjami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, c.o., wentylacji mechanicznej i elektryczną oraz budynek usługowy z wewnętrznymi instalacjami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, c.o., wentylacji mechanicznej i elektryczną, Rzeszów
 • Budowa budynku produkcyjno - magazynowgo wraz z infrastrukturą techniczna w Rzeszowie
 • Budynek mieszkalny wielorodzinny (budynek A) z częścią handlowo-usługową, garażem podziemnym i infrastrukturą techniczną w tym: instalacje wewnętrzne (wod-kan., kan. deszczowa, c.o., elektryczna, teletechniczna, gazowa, wentylacjamechaniczna),  oświetlenie terenu, dojścia i dojazdy, utwardzenie terenu, miejsca postojowe naziemne, elementy małej architektury, przykrycie rowu, a także przebudowa sieci elektroenergetycznej , Rzeszów
 • Budynek mieszkalny wielorodzinny (budynek B) z częścią handlowo-usługową, garażem podziemnym i infrastrukturą techniczną w tym: instalacje wewnętrzne (wod-kan., kan. deszczowa, c.o., elektryczna, teletechniczna, gazowa, wentylacja mechaniczna),  oświetlenie terenu, dojścia i dojazdy, utwardzenie terenu, miejsca postojowe naziemne, elementy małej architektury, przykrycie rowu, a także przebudowa sieci elektroenergetycznej, Rzeszów
 • Remont elewacji z zabezpieczeniem elementów elewacyjnych do klasy NRO i ochroną przed korozją biologiczną – budynek w Rzeszowie
 • Przebudowa, zmiana sposobu użytkowania, przebudowa wewnętrznej instalacji  gazowej oraz budowa wentylacji mechanicznej w celu dostosowania do potrzeb ogniska baletowego, Jarosław
 • Budowa boiska rekreacyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z instalacjami: oświetleniową, monitoringiem, drenażem, ogrodzeniem z altaną rekreacyjną 4x5 m wraz z instalacją elektryczną, z układem komunikacji wewnętrznej, z kanalizacją opadową z odprowadzeniem do dołów chłonnych, wraz ze zbiornikiem na deszczówkę z pompą do podlewania, z przebudową odcinka napowietrznej sieci elektroenergetycznej nN oraz z obiektem małej architektury w postaci urządzeń zabawowych; Myślenice
 • Przebudowa i rozbudowa budynku gminnego ośrodka kultury wraz z wewnętrznymi instalacjami: gaz, wod.-kan, c.o., wentylacji mechanicznej, energii elektrycznej oraz przebudowa sieci gazowej, przebudowa przyłącza gazowego, budowę przyłącza wodociągowego, przebudowa kanalizacji sanitarnej,  przebudowa sieci teletechnicznej, budowa policznikowej doziemnej instalacji elektrycznej oświetlenia terenu, zaklików
 • Budowa kanalizacji, ul. zamkowej w Jarosławiu
 • Budowa zespołu 2 budynków o funkcji mieszkalnej wielorodzinnej i biurowej z częścią usługowo-handlową, garażem   wielopoziomowym,   parkingami,   infrastrukturą   techniczną   i  urządzeniami   budowlanymi w  Rzeszowie.
 • Budowa pompowni wody w Babicy - budowa drogi ekspresowej S19 
 • Budowa budynków sanitariatów. elementy małej architektury. budynek l - budowa drogi ekspresowej S19 
 • Budowa budynków sanitariatów. elementy małej architektury. budynek p - budowa drogi ekspresowej S19 
 • Budynek   mieszkalny   jednorodzinny   wolnostojący   i   budynek   gospodarczo-garażowy zewnętrznymi  instalacjami   elektrycznymi,   kanalizacji   sanitarnej   i   wodociągowej,   instalacjami grzewczymi   i   wentylacji   mechanicznej,   zewnętrzną   instalacją   kanalizacji   deszczowej   oraz policznikowymi  instalacjami   elektrycznymi w Rzeszowie
 • Przebudowa kolidującej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, Nowy Żmigród
 • 3 zespoły budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej (28 budynków) wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, Rzeszów
 • Remont pomieszczeń sanitarnych i przebieralni w szkole podstawowej w Dziekanowie Leśnym, Łomianki
 • Budowa siedziby nadleśnictwa Ustrzyki dolne polegającej na budowie budynku administracyjnego i budynku garażowego wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz budowie parkingu, budowie podziemnego zbiornika przeciwpożarowego o łącznej pojemności 200m3, budowa zbiornika nadziemnego retencyjno-odparowującego o pojemności do 100m3, budowa przyłącza wodociągowego, budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej, doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej i wodnej ppoż, doziemna instalacja oświetlenia zewnętrznego, doziemna policznikowa instalacja elektroenergetyczna, Ustrzyki Dolne
 • Hala magazynowa 1 z zapleczem socjalnym,  hala magazynowa 2 z zapleczem biurowo-socjalnym, warsztatem obsługi i naprawy samochodów i myjnią,  budynek biurowy, budynek maszynowni agregatów chłodniczych,  stacja transformatorowa, agregat prądotwórczy, agregat wody lodowej, budynek gospodarczy, zbiornik na cele przeciwpożarowe, pompownia, zbiorniki retencyjne, miejsca postojowe wraz z urządzeniami budowlanymi i niezbędną infrastrukturą techniczną (instalacja oświetlenia terenu), Czarna.
 • Łazienka dla potrzeb osób niepełnosprawnych, Rzeszów
 • Wiata rekreacyjna, budynek gospodarczy oraz plac zabaw; Łomianki
 • Napęd bramy przeciwpowodziowej portu w Sandomierzu, budowa bramy przeciwpowodziowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi w osi kanału dopływowego do portu rzecznego w Sandomierzu
 • Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Równia
 • 11 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, Rzeszów
 • Dwa budynki mieszkalne wielorodzinne wraz z garażem podziemnym, wewnętrznym  układem  komunikacyjnym  (drogami  dojazdowymi, miejscami  postojowymi,  ciągami  pieszymi,  ekranami  akustycznymi), placem zabaw i przestrzenią rekreacyjną,  zbiornikami retencyjnymi oraz  przełożeniem  hydrantu w Rzeszowie 
 • Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego, Łomianki
 • „Przebudowa i remont pomieszczeń VI piętra, wschodniego skrzydła bloku „A” na potrzeby kliniki gastroenterologii w klinicznym szpitalu wojewódzkim w Rzeszowie”
 • Roboty budowlane: budynek biurowy, przyłącza, wyburzenia, Rzeszów
 • Sześć budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej z miejscami postojowymi, wiatą śmietnikową, urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą techniczną związaną z budynkami w Przemyślu
 • Trzy   budynki   mieszkalne   jednorodzinne   w   zabudowie   szeregowej  z   wewnętrznymi   instalacjami gazowymi,  instalacjami   wodociągowymi,   kanalizacją   sanitarną,   instalacją   elektryczną  policznikowymi instalacjami   gazowymi,   policznikowymi   instalacjami   elektrycznymi,   urządzeniami   budowlanymi  i   infrastrukturą   techniczną   związaną   z   budynkami   oraz  przebudową   istniejącej   sieci   wodociągowej  oraz   przebudową   istniejącego   kabla energetycznego w Przemyślu.
 • Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażami podziemnymi z wiatą śmietnikową, miejscami postojowymi, urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą techniczną związaną z budynkiem oraz rozbiórka istniejącego obiektu budowlanego w Przemyślu
 • Budynek biurowy Kańczudze
 • Budowa budynku OSP Rzeszów – Budziwój wraz z instalacjami wewnętrznymi, przebudowa części istniejącego budynku domu kultury, przebudowa sieci wodociągowej z hydrantami, budowa przyłącza wodociągowego, budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej, budowa przyłączy kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci i przyłączy gazowych, przebudowa sieci teletechnicznej, przebudowa sieci elektro-energetycznej oraz budowa dwóch zjazdów i placu manewrowego  w Rzeszowie
 • Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łobozew dolny - etap ii
 • Remont zbiorników wody czystej, wymiana rurociągów wraz z armaturą, Munina
 • Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnnym w Rzeszowie
 • Budynek handlowo-usługowy (biura, bank, przychodnia zdrowia) z częścią gastronomiczno-hotelową i mieszkalną z garażem podziemnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, Rzeszów
 • Budynek handlowo-biurowo-socjalny z halą magazynową, Tarnów
 • Przebudowa przedszkola miejskiego w Mielcu oraz budynku gospodarczego wraz z przebudową i rozbudową instalacji wewnętrznych: wodnej, kanalizacji sanitarnej, wentylacji mechanicznej, centralnego ogrzewania, energii elektrycznej, a także budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej i wodociągowego, budowa doziemnej instalacji centralnego ogrzewania, policznikowej doziemnej instalacji wodnej, policznikowej zewnętrznej instalacji elektrycznej, budowa hydrantu zewnętrznego ppoż, budowa zewnętrznej instalacji elektrycznej oświetlenia terenu
 • Przebudowa i rozbudowa budynku urzędu miejskiego, Zaklików
 • Kładka  dla  pieszych  w Jarosławiu 
 • Budowa budynku sądu rejonowego, Katowice
 • Budowa obiektów  małej architektury, utwardzenie powierzchni gruntu w ramach zadania budżetowego: „przebudowa cieku wodnego struga Dziekanowska” w Łomiankach.
 • Przebudowa budynku mieszkalnego w Giedlarowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na centrum opiekuńczo - mieszkalne dla dorosłych osób niepełnosprawnych, Giedlarowa
 • Pomost nad liofizatorami; zawiesia i estakady, Klementowice
 • Galeria handlowo - usługowo - rozrywkowa, Nowy Sącz
 • Likwidacja barier architektonicznych - łazienka, Rzeszów
 • Budowa zespołu obiektów II komisariatu policji (budynku administracyjnego, garaży, wiaty na agregat prądotwórczy, miejsc postojowych)  w Rzeszowie
 • Termomodernizacja i remont elewacji budynku wielorodzinnego, Rzeszów
 • Budynek jednorodzinny Rzeszów
 • Weryfikacja i opiniowanie ponad 300 szt. kosztorysów inwestorskich
 

 


MWM Architekci


Biuro architektoniczne MWM rozpoczęło oficjalną działalność w lipcu 2000 r. Jego powstanie było formalnym usankcjonowaniem wcześniejszej, kilkuletniej współpracy trzech architektów – Marcina Smoczeńskiego, Wacława Matłoka i Macieja Łobosa. Obecnie MWM jest największym biurem architektonicznym w południowo-wschodniej części Polski i jednym z największych w kraju. Firma współpracuje ze stałym zespołem projektantów i konsultantów. 
(źródło:. MWM Architekci)

 


ST Architekci


S.T. ARCHITEKCI Sp. z o.o. powstała w maju 2005 roku. Założycielami spółki są arch. Robert Szular i arch. Maciej Trybus. Firma realizuje różnorodne projekty począwszy od projektów domów jednorodzinnych po budynki użyteczności publicznej, urzędy, szpitale, budynki handlowe i handlowo-usługowe, mieszkalne wielorodzinne, przemysłowe i magazynowe. Do dnia dzisiejszego roku firma zrealizowała wiele zamówień. Większość zaprojektowanych przez nas obiektów została zrealizowana.
(źródło: ST Architekci)

 


K+Architekci


K+Architekci sp. z o.o. to pracownia architektoniczna założona w 2014 roku przez architektów: Tomasza Kozłowskiego, Roberta Szulara i Macieja Trybusa.

(źródło: K+Architekci)

 


Apklan


Deweloper APKLAN to jedna z największych firm specjalizująca się w budowie budynków mieszkalnych na terenie województwa Podkarpackiego. Firma rozpoczęła działalność w 1991 roku. Posiadamy 20-letnie doświadczenie w budownictwie.

(żródło: Apklan)

 


Urban Project


Wyjątkowe projekty domów i rezydencji, nowoczesne projekty wielobranżowe do pozwolenia na budowę. Wysoka jakość, profesjonalizm i doświadczenie.

(źródło: Urban Project)

 


Musz Architekci


Biuro architektoniczne współpracujuące z dużą ilością specjalistów branżystów inżynierami instalacji elektrycznych, sanitarnych, branżą konstrukcyjną i drogową.

(źródło: Musz Architekci)

 


PAI Michalski


Pracownia Architektoniczno-Inwestycyjna Maciej Michalski

(źródło PAI M.Michalski)

 

 

 


 

Co Za Studio - Pracownia Architektury


Pracownia Architektury

(żródło: Co Za Studio)

Profi Europe

KONTAKT

CONSULTING PARTNER

35-083 Rzeszów
ul. Matuszczaka 1/12
tel.: 17 873-17-73
tel.: 604 466 908
e-mail: biuro@widak.pl

NIP: 8131282687
REGON: 690582520