JAK ZAMAWIAĆ


Cały nasz asortyment podzielony został na poszczególne grupy i podkategorie.

Proces składania zamówienia został określony w § 7. Zasady składania Zamówienia niniejszego regulaminu.

 

 

CZAS I KOSZTY DOSTAWY


Zamówienia realizujemy średnio do 3 dni. Termin wysyłki podajemy w dniach roboczych.

Koszty przesyłki zostałe określone podczas składania zamówienia i są doliczane do kwoty zamówienia. Szczegółowe informacje na temat kosztów dostawy, określa § 8. Oferowane metody dostaw i płatności niniejszego regulaminu.

 

 

FORMY PŁATNOŚCI


Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 1. Płatność przy odbiorze (gotówka):
  • po dokonaniu wyboru produktu lub usługi, zostanie wysłana poczta elektroniczna do kupującego celem potwierdzenia zakupu,
  • następnie kupujący otrzyma drogą poczty elektroniczne potwierdzenie gotowości odbioru produktu lub usługi w siedzibie sprzedającego,
  • transakacja zostanie zakończona w siedzibie sprzedającego: zapłata i odbiór produktu/usługi.
 2. Płatność za pobraniem (gotówka):
  • po dokonaniu wyboru produktu, zostanie wysłana poczta elektroniczna do kupującego celem potwierdzenia zakupu,
  • następnie kupujący otrzyma drogą poczty elektronicznej potwierdzenie wysłania produktu za pobraniem  przez sprzedającego,
  • transakacja zostanie zakońnczona po otrzymaniu produktu i dokonaniu zapłaty za pobraniem.
 3. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy (przedpłata):
  • po dokonaniu wyboru produktu, zostanie wysłana poczta elektroniczna do kupującego celem potwierdzenia zakupu,
  • następnie kupujący otrzyma drogą poczty elektronicznej informacje o dokonaniu zapłaty w formie przedpłaty na wskazany numer rachunku sprzedającego,
  • po dokonaniu zapłaty przez kupującego za produkt/usługę, zostanie wysłana informacja drogą poczty elektronicznej o przyjęciu zapłaty i rozpocznie się procedura realizacji sprzedaży/usługi produktu,
  • transakacja zostanie zakońnczona po otrzymaniu produktu/usługi.
 4. Płatności elektroniczne online:
  • po dokonaniu wyboru produktu, zostanie wysłana poczta elektroniczna do kupującego celem potwierdzenia zakupu,
  • następnie kupujący otrzyma drogą poczty elektronicznej informacje o dokonaniu zapłaty w formie przedpłaty poprzez system płatności przelewy24.
  • kupujący zosatnie za pomcą serwisu przelewy24, przekierowany do swojego banku, celem dokonania zapłaty,
  • po dokonaniu zapłaty przez kupującego za produkt/usługę, zostanie wysłana informacja drogą poczty elektronicznej o przyjęciu zapłaty i rozpocznie się procedura realizacji sprzedaży/usługi produktu,
  • transakacja zostanie zakońnczona po otrzymaniu produktu/usługi.

Szczegółowe informacje na temat płatności, zgodnie z § 8. Oferowane metody dostaw i płatności niniejszego regulaminu.

 

ZWROTY


Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Szczegółowe warunki zostały opisane w § 10. Prawo odstąpienia od umowy niniejszego regulaminu.

 

 

 

 


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CONSULTING PARTNER


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

CONSULTING PARTNER

§ 1
Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy, dostępny pod adresem internetowym www.widak.pl, prowadzony jest przez Consulting Partner Piotr Widak, wpisana do rejestru ewidencji działalności gospodarczej o numerze REGON 690582520, o numerze NIP 8131282687, e-mail: biuro@widak.pl, adres 35-083 Rzeszów, ul. Matuszczaka 1/12.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.§ 2
Definicje

 1. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu. 
  Sprzedawca - Consulting Partner Piotr Widak, wpisana do rejestru ewidencji działalności gospodarczej o numerze REGON 690582520, o numerze NIP 8131282687, e-mail: biuro@widak.pl, adres 35-083 Rzeszów, ul. Matuszczaka 1/12..
  Administrator - Consulting Partner Piotr Widak, wpisana do rejestru ewidencji działalności gospodarczej o numerze REGON 690582520, o numerze NIP 8131282687, e-mail: biuro@widak.pl, adres 35-083 Rzeszów, ul. Matuszczaka 1/12.
  Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
  Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym widak.pl
  Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
  Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
  Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
  Konto - panel zawierający dane Klienta, historię zamówień oraz instrument służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień.
  Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
  Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
  Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
  Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosownie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.§ 3
Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: 35-083 Rzeszów, ul. Matuszczaka 1/12;
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@widak.pl;
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 17 873-17-73;
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 50 1020 5558 1111 1332 5260 0028;
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie;
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach: od 08:00 do 16:00;
   

§ 4
Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. Warunkiem korzystania przez Klienta ze sklepu internetowego jest uzyskanie przez niego we własnym zakresie dostępu do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 2. Urządzenie umożliwiające korzystanie z sieci Internet.
 3. Poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa typu Chrome, Firefox, lub inna przeglądarka o podobnych parametrach i funkcjach (korzystanie z niektórych typów przeglądarek internetowych może powodować problemy z niektórymi funkcjonalnościami Serwisu).
 4. Przeglądarka internetowa, o której mowa w p. 3, musi akceptować pliki typu cookie (włączona obsługa plików cookies). Pliki typu cookie, to pliki tekstowe zapisywane przez serwer Serwisu na urządzeniu Użytkownika, który może po zapisaniu takiego pliku zostać odczytany przez Serwis przy każdorazowym połączeniu się z konkretnego urządzenia Użytkownika. Użytkownik może dokonywać usunięcia plików cookie ze swojego urządzenia.
 5. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail). 
 6. Zainstalowany na urządzeniu końcowym Klienta program FlashPlayer.
 7. Administrator nie gwarantuje prawidłowości działania serwisu Sklepu na urządzeniu Użytkownika, co wiąże się z dokonaniem konfiguracji urządzenia lub oprogramowania, z którego korzysta Użytkownik.
   
   

§ 5
Informacje ogólne

 1. Nazwa Sklepu, stosowane oznaczenia graficzne i słowno-graficzne, koncepcja Sklepu, jego wygląd graficzny, stosowane w ramach Sklepu oprogramowanie oraz bazy danych podlegają ochronie prawnej.
 2. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 3. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 4. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych (PLN) lub w walucie EURO (EUR = €) i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 5. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 6. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
 7. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.
 8. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 9. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa prowadzący Sklep zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego na rzecz osób, które nie ukończyły 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 10. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów oraz praw autorskich. Ponadto Klient zobowiązany jest do podawania swoich danych zgodnie ze stanem faktycznym oraz nie umieszczania treści o charakterze bezprawnym.
 11. Administrator może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w szczególności w razie naruszenia przez Klienta Regulaminu, a nadto gdy Klient:
  I.         podał dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  II.       dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w tym dóbr osobistych innych klientów sklepu,
  III.     dopuścił się innego zachowania, niezgodnego z obowiązującymi przepisami prawa, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzącego w dobre obyczaje bądź dobre imię Administratora.
   
 12. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego w okolicznościach wskazanych w p. 11, nie może ponownie korzystać z usług Sklepu bez uprzedniej zgody Administratora.
 13. Administrator przed zawarciem Umowy Sprzedaży udostępnia Klientowi nieodpłatnie niniejszy regulamin za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu.
   

§ 6
Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: adres e-mail użytkownika, hasło do konta użytkownika;
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie Klienta na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.
 5. Administrator podejmuje odpowiednie środki techniczne oraz działania, które mają zapewnić bezpieczeństwo transmisji danych i zapobiec pozyskaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych Klientów.

§ 7
Zasady składania Zamówienia

 1. W celu złożenia Zamówienia należy:
  I. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
  II. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
  III. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
  IV. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
  V. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
  VI. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.
   
 2. Formularz zamówienia obejmuje w szczególności:
  I. dane dotyczące Klienta: imię i nazwisko, firma albo nazwa, adres, numer telefonu kontaktowego;
  II. dane dotyczące zamawianego Produktu,
  III. oświadczenie o zapoznaniu się Klienta o akceptacji niniejszego regulaminu, w tym w zakresie warunków odstąpienia od umowy sprzedaży, oświadczenie o prawdziwości danych podawanych przez Klienta.
   
 3. Klient jest odpowiedzialny za prawidłowość oraz prawdziwość i kompletność informacji, które wprowadza do Formularza Zamówienia
 4. Warunkiem złożenia zamówienia (złożenia oferty zawarcia umowy kupna-sprzedaży) przez Klienta jest poprawne wypełnienie Formularza Zamówień oraz zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu w momencie składania tego Zamówienia
 5. W celu realizacji i obsługi zamówienia, Klient jest zobowiązany przy składaniu zamówienia do podania w szczególności swoich danych osobowych oraz wyrażenia zgody na ich przetwarzanie w celu prawidłowej realizacji zamówienia, na co wyraża zgodę i co akceptuje. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, natomiast niezbędne w celu złożenia zamówienia (oferty).
 6. Korygowanie danych Klienta podanych przy składaniu zamówienia możliwe jest do czasu jego potwierdzenia przez Sprzedawcę. W późniejszym terminie, wszelkie modyfikacje danych możliwe są jedynie po uprzednim uzgodnieniu tego faktu ze Sprzedawcą.
 7. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza wybór Produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili złożenia zamówienia, zgodnie z ich opisem i ceną oraz złożenie Sprzedającemu oferty zawarcia umowy kupna-sprzedaży tych Produktów w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa cywilnego.
 8. Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo indywidulanie ustalane z Klientem. W takim przypadku Regulamin niniejszy stosuje się subsydiarnie, w zakresie w jakim nie pozostaje w sprzeczności w stosunku do indywidualnie ustalonych warunków zakupu.
   

§ 8 
Oferowane metody dostawy i płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  I. wysyłka elektroniczna,
  II. przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,
  III. przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
  IV. odbiór osobisty dostępny pod adresem: 35-083 Rzeszów ul. Matuszczaka 1/12, codziennie w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00.
   
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  I. płatność przy odbiorze (gotówka),
  II. płatność za pobraniem (gotówka),
  III. płatność przelewem na konto Sprzedawcy (przedpłata),
  IV. płatności elektroniczne online (przelewy 24),
   
 3. Każdorazowo szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.
   

§ 9
Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
  I. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 (trzech) dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
  II. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
  III. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w dniu jej odbioru.
   
 4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  I. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
  II. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
  III. w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
   
 7. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.
 8. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski oraz Europy z wyłączeniem wysyłki elektronicznej, która nie jest ograniczona terytorialnie i jest bezpłatna.
 9. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 10. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
 11. Każdą transakcję dokonaną w Sklepie Sprzedawca dokumentuje Fakturą.
 12. Klient zobowiązany jest podać niezbędne i prawdziwe (zgodne ze stanem faktycznym) dane dla potrzeb wystawienia Faktury. W przypadku Przedsiębiorców, konieczne jest podanie numeru NIP.
 13. Faktury są wystawiane i dostarczane wyłącznie w formie elektronicznej na konto e-mail Klienta. Klient zakładając Konto w Sklepie automatycznie wyrażą zgodę na dostarczanie Faktur w formie elektronicznej.
 14. W razie niedostarczenia przez Sprzedawcę Faktury, Klient powinien zawiadomić o tym niezwłocznie Sprzedawcę, aby uzyskać dokument.
   

§ 10
Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 8. Skutki odstąpienia od Umowy:
  I. w przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  II. w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
  III. zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  IV. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  V. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
  VI. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
  VII. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
   
 8. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
 9. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  I. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  II. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  III. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
  IV. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  V. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  VI. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  VII. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy;
   

§ 11
Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty. 
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad. 
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu.
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument - nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 7. Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
 8. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie. 
 9. Jeżeli Konsument w trakcie składania zamówienia wybrał sposób dostarczenia Produktu inny, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 10. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia do odstąpienia od umowy przez Konsumenta ponosi Sprzedawca. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt na koszt Sprzedawcy nie później niż 3 (trzech) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania ww. terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 11. W przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy, Sprzedawca dokona zwrotu ceny oraz najtańszych zwykłych kosztów dostawy zamówienia w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. 
 12. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami. Sprzedawca może się jednak wstrzymać z dokonaniem zwrotu płatności do chwili otrzymania zwrotu zakupionego Produktu.
 13. Wyłącza się odpowiedzialność z tytułu rękojmi wobec Klientów będących Przedsiębiorcami z tytułu wad fizycznych i prawnych produktów nabywanych w Sklepie. Wyłącza się także odpowiedzialność Sprzedawcy za wady ukryte.
 14. Wyłącza się odpowiedzialność kontraktową za szkodę wywołaną niewykonaniem oraz nienależytym wykonaniem umowy zawartej z Klientem-Przedsiębiorcą w Sklepie.
 15. W przypadku omyłkowo określonej na stronach Sklepu ceny, w szczególności w sposób rażąco niski, Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia Zamówienia (oferty) Klienta-Przedsiębiorcy.
 16. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za użycie Produktów niezgodne z przeznaczeniem oraz niewłaściwe użytkowanie Produktów.

 

§ 12
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
   
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  I. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  II. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  III. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

§ 13
Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu:
  I. zawarcia i wykonania umowy na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO przez czas trwania umowy i do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń;
  II. rozpatrywania reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji;
  III. dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest dochodzenie należności, do czasu prawomocnego zakończenia postępowań w tym postępowania egzekucyjnego;
  IV. archiwizowania dokumentów rozliczeniowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego;
  V. jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
   
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  I. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  II. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
  III. Banki, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
  IV. Organy państwowe lub inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa,
  V. Podmioty wspierające Sklep w prowadzonej działalności na zlecenie Sprzedawcy, w szczególności dostawcy zewnętrznych systemów wspierającym działalność Sklepu.
   
 4. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie internetowej Sprzedawcy pod adresami:
  http://www.widak.pl/informacje/e-sklep.html#politykaPrywatnosci
  http://www.widak.pl/informacje/e-sklep.html#klauzulaInformacyjna

 

 

§ 14
Postanowienia końcowe

 1. Umowy sprzedaży zawierane są w języku polskim, a prawem właściwym do ich oceny jest wyłącznie prawo obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności:
  I. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (z późn.zm.),
  II. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. (z późn.zm.),
  III. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (z późn.zm.).
   
 3. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje w mocy.
 4. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie Sklepu widak.pl w formie, która umożliwia korzystanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient, a ponadto w siedzibie Administratora.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 6. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją umów sprzedaży zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu.
 7. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 8. Wszelkie spory z Klientami-Przedsiębiorcami, a powstałe na tle niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez Sądy powszechne w Rzeszowie.

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI


I.PODSTAWY

I.1. Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności Consulting Partner Piotr Widak  zarejestrowanej w rejestrze ewidencji działalności gospodarczej; posiadającej NIP 8131282687, REGON 690582520 adres e-mail: biuro@widak.pl

Jego celem jest określenie zasad, sposobu przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od użytkowników serwisów internetowych administrowanych przez Consulting Partner Piotr Widak, w tym klientów Consulting Partner Piotr Widak, a także zawiera informacje dotyczące uprawnień osób fizycznych w odniesieniu do udostępnionych przez nie danych osobowych.

I.2. Consulting Partner Piotr Widak w swojej polityce prywatności kieruje się zasadą nadrzędną:

w żadnym razie nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników swoich serwisów, usług, biuletynów oraz aplikacji.

I.3. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej polityki. Wchodząc na strony Consulting Partner Piotr Widak lub korzystając z nich i przesyłając nam jakichkolwiek dane osobowe użytkownik akceptuje warunki niniejszej polityki prywatności.

I.4. Prosimy o zwrócenie uwagi, że opuszczając nasze strony (np. przechodząc za pomocą linku na stronę znajdującą się w innej domenie), użytkownik przechodzi w obszar, gdzie nie obowiązuje niniejsza polityka prywatności.

Consulting Partner Piotr Widak nie ponosi odpowiedzialności za zasady polityki prywatności obowiązujące na stronach obsługiwanych przez inne podmioty.

I.5. Consulting Partner Piotr Widak powołało inspektora ochrony danych (IOD), z którym możliwy jest kontakt poprzez pocztę elektroniczną pod adresem: iod@widak.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych

 

II. DEFINICJE

Administrator: Consulting Partner Piotr Widak z siedzibą w Rzeszowie 35-083, ul. Matuszczaka 1/12,

Użytkownik: Osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, odwiedzająca Serwis lub korzystająca z usług Serwisu.

Konsument: Użytkownik będący osobą fizyczną, dokonujący w Sklepie zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą.

Serwis: Strony i Serwisy Internetowe prowadzone przez Administratora na urządzeniach końcowych stacjonarnych i mobilnych, za pośrednictwem których Administrator udostępnia na rzecz Użytkowników treści, pliki cyfrowe lub elektroniczne oraz świadczy inne usługi określone każdorazowo w Regulaminie Serwisu.

Sklep: Wyodrębniona część Serwisów, za pośrednictwem której Administrator prowadzi Sprzedaż Plików na zasadach określonych każdorazowo w Regulaminie Sklepu.

Plik: Plik elektroniczny lub cyfrowy, w którym zawarty jest kontent (w szczególności aplikacja, biblioteka elektroniczna, plugin, e-book, audiobook, e-prasa, aplikacje multimedialne) przeznaczony do użytku, odczytania, odsłuchu lub innego odtworzenia (zgodnie z opisem umieszczonym w Sklepie) za pomocą Urządzenia Elektronicznego.

Urządzenie Elektroniczne: Urządzenie przeznaczone m.in. do pobierania oraz utrwalania plików cyfrowych (np. komputer osobisty, smartphone, tablet, czytnik).

Sprzedaż Pliku: odpłatne udostępnienie Pliku przez Administratora na zamówienie Użytkownika realizowane za pośrednictwem Sklepu, umożliwiające nieograniczone w czasie korzystanie z Pliku wyłącznie przy użyciu Urządzeń Elektronicznych – na zasadach określonych każdorazowo w Regulaminie Sklepu.

Usługi dodatkowe: Usługi świadczone przez Administratora na rzecz Użytkowników zarejestrowanych w Serwisie (tj. posiadających Konto).

Konto: Indywidualna witryna Użytkownika zarejestrowanego w Serwisie, za pośrednictwem którego zarejestrowany Użytkownik może korzystać z Usług dodatkowych – na zasadach określonych każdorazowo w Regulaminie Serwisu.

Operator płatności: instytucje płatnicze w rozumieniu art. 2 pkt. 10A) ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (t. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2003), z którymi współpracuje Serwis

Opłacenie Zamówienia: potwierdzone przez Operatora Płatności obciążenie rachunku bankowego lub karty płatniczej Użytkownika, kwotą określoną w zamówieniu.

RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i  Rady Europy  2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

 

III. PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

III.1. Gromadzenie i przetwarzanie danych w związku z korzystaniem z Serwisu

III.1.1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych usług oferowanych w Serwisie, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie.

Gromadząc jakiekolwiek dane osobowe Administrator zapisuje skąd zostały one pozyskane. 

III.1.2. Dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od Użytkownika poprzez:

 • formularze wypełniane online – informacje gromadzone są dzięki formularzom dostępnym na stronach internetowych Administratora, służącym do celów kontaktowych, zgłoszenia pytań, złożenia aplikacji oraz wyrażenia uwag;
 • kontakt poza stroną internetową – na stronach internetowych Administratora znajdują się numery telefonów i faksów oraz adresy email, pod którymi można się z nim kontaktować;
 • kontakt telefoniczny –rozmowy prowadzone z przedstawicielami Administratora pod numerami wskazanymi na stronach internetowych Administratora mogą być nagrywane. Jeśli zaistnieje taka sytuacja, Użytkownik każdorazowo zostanie o tym poinformowany;
 • dane o ruchu sieciowym oraz statystyki dotyczące częstotliwości odwiedzin na stronach Administratora – prowadzony jest rejestr informacji na temat danych o ruchu, które są automatycznie rejestrowane przez nasz serwer, takich jak adres IP użytkownika, URL odwiedzane przed wizytą na naszej stronie, URL odwiedzane po wizycie na naszej stronie oraz odwiedzane strony. Gromadzone są również statystyki na temat ilości wejść na stronę oraz odsłon strony. Administrator nie jest w stanie bezpośrednio określić tożsamości użytkownika na podstawie danych o ruchu oraz statystyk dotyczących korzystania ze strony.
 • podczas korzystania z zasobów stron internetowych zarządzanych przez Administratora – gromadzone są informacje o użytkownikach za pośrednictwem plików takich jak “cookies”.

III.1.3. Poniżej zostały przedstawione szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania przez Użytkownika z Serwisu.

III.2. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych w Serwisie

III.2.1. Korzystanie z Serwisu

Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), a nie będących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osoby nie posiadające Konta) przetwarzane są przez Administratora:

 • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie prezentowania i sprzedaży Plików w Sklepie i utrzymywania w Serwisie treści zamieszczonych przez Użytkowników (np. wpisy, komentarze) – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 • w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw;
 • w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji III.2.5. Marketing.

Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza również te dane w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania nim, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

III.2.2. Rejestracja w Serwisie

Osoby, które dokonują rejestracji w Serwisie, proszone są o samodzielne podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta lub udostępnienie tych danych przy użyciu swojego profilu w portalu społecznościowym facebook.com. Podanie danych w postaci adresu poczty elektronicznej jest obowiązkowe, tzn. ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta.

Dane osobowe są przetwarzane:

 • w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw;
 • w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji III.2.5. Marketing.

W przypadku rejestracji lub logowania się do Konta w Serwisie za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook Użytkownik wybierze tę formę logowania, Serwis, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Użytkownika, pobierze z konta Użytkownika w ramach portalu społecznościowego jedynie dane niezbędne do rejestracji i obsługi konta.
Jeżeli Użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

III.2.3. Składanie zamówień (korzystanie z płatnych usług w Serwisie)

Sprzedaż Pliku Użytkownikowi wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych.

Złożenie zamówienia wymaga posiadania Konta w Serwisie lub podanie adresu poczty elektronicznej w procesie zakupowym. Podanie danych adresowych jest niezbędne do wystawienia i doręczenia faktury.

Dane osobowe są przetwarzane:

 • w celu realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie, podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 • w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, a także ich preferencji zakupowych, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na ochronie jego praw.

III.2.4. Formularze kontaktowe

Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych, niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego obsługi.

Dane osobowe są przetwarzane:

 • w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu w celu doskonalenia jego funkcjonalności.

III.2.5. Marketing

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:

 • wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (w tym reklama kontekstowa);
 • wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (reklama behawioralna);
 • kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe (usługa newslettera);
 • prowadzeniu innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną).

W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach może wykorzystywać profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator ocenia preferencje zakupowe w celu jak najlepszego dopasowania oferty w przyszłości.

III.2.6. Reklama

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy, w tym reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest dopasowana do preferencji Użytkownika).

Przetwarzanie danych osobowych w tym celu odbywa się w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

III.2.7. Reklama behawioralna

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii dla celów marketingowych, w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej (tj. reklamy, która jest dopasowana do preferencji Użytkownika).

Przetwarzanie danych osobowych w tym celu może obejmować także profilowanie Użytkowników.

III.2.8. Newsletter

Osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail, Administrator świadczy usługę newslettera. Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie lub skierowanie żądania usunięcia danych skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki.

Dane osobowe są przetwarzane:

 • w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 • w przypadku kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania, w tym profilowania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera;
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora, (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

III.2.9. Marketing bezpośredni

Dane osobowe Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez Administratora do kierowania do niego treści marketingowej za pośrednictwem poczty e-mail. Takie działania są podejmowane przez Administratora wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził w tym zakresie zgodę, którą Użytkownik może wycofać w dowolnym momencie.

III.2.10. Portale społecznościowe

III.2.10.1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profil Consulting Partner prowadzony w portalu społecznościowym Facebook. Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym, w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora, promowaniu Serwisów, a także udzielania odpowiedzi na krótkie zapytania kierowane za pośrednictwem komunikatora Facebook.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na promowaniu własnej marki oraz niezbędność przetwarzania do wykonania zobowiązania (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) w zakresie, w jakim zapytania kierowane za pośrednictwem messengera Facebook dotyczą reklamacji. 

III.2.10.2. Dane osobowe podane przez Użytkownika na serwisach należących do Administratora podczas wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Administrator nie posiada technicznych możliwości zabezpieczenia Użytkownika przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Użytkownikowi niemożliwych do określenia treści.

Dlatego też dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

W takiej sytuacji Użytkownik musi mieć świadomość, że podaje dane osobowe na własną odpowiedzialność i ryzyko.

III.2.11. Pliki cookies oraz podobna technologia

Pliki cookies to małe pliki tekstowe, instalowane na urządzeniu Użytkownika, przeglądającego Serwis. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. W niniejszej Polityce informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii wykorzystywanych w ramach Serwisu.

Wyłączenie stosowania plików cookies może spowodować utrudnienia korzystania z niektórych usług w ramach naszych Serwisów, w szczególności wymagających logowania.

Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronach internetowych Administratora z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

III.2.11.1. Cookies „serwisowe”

Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług.

W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne oraz statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.).

Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

 • pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);
 • uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);
 • sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);
 • trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika, na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies),
 • pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies:

* Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google – tj. podmiot, któremu Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych – w celu prowadzenia analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, w tym tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu).

III.2.11.2. Cookies „marketingowe”

Administrator wykorzystuje również pliki cookies do celów marketingowych, w tym w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej. W tym celu Administrator przechowuje informacje lub uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.).

Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania zgody Użytkownika.

Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.

III.3. Okres przetwarzania danych osobowych

III.3.1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od:

 • czasu zakończenia realizacji umowy, a po tym czasie, w innych zgodnych z prawem celach, związanych z umową. W przypadku braku zawarcia umowy – do czasu zakończenia realizacji usługi;
 • czasu wypełnienia przez Administratora obowiązków określonych w poszczególnych przepisach prawa lub wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, bądź do czasu wygaśnięcia umów z Administratorem;
 • wycofania udzielonych zgód;
 • czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, nie dłużej niż przez okres 5 lat;
 • okresu utrzymywania Konta Użytkownika.

III.3.2. Wszystkie dane są przetwarzane w czasie podjęcia działań przed zawarciem umowy, wykonania umowy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, obowiązywania zgód oraz istnienia konta i niezwłocznie usuwane lub nieodwracalnie anonimizowane po upływie okresu przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Anonimizacja prowadzi do nieodwracalnego uniemożliwienia zidentyfikowania osoby. Wszystkie dane, które mogłyby umożliwić identyfikacje zostają zaczernione, co pozwala na utworzenie zbioru danych, z których nie da się wyodrębnić konkretnej osoby fizycznej. Z dokumentu zostają usunięte identyfikatory – informacje takie jak nazwiska, imiona, adresy, daty urodzenia, numery PESEL i NIP. Dokumenty, które zostały zanonimizowane nie podlegają pod prawo o przetwarzaniu danych osobowych i mogą zostać udostępnione osobom wnioskującym lub upublicznione bez zgody osób, których dane dotyczą.

Celem anonimizacji jest uniemożliwienie wykorzystania danych osobowych lub wrażliwych do zidentyfikowania osoby fizycznej za pomocą „wszystkich sposobów, jakimi może posłużyć się” administrator danych lub osoba trzecia.

Nadto dane są usuwane lub nieodwracalnie anonimizowane po złożeniu skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora. 

III.3.3. Nie wszystkie dane mogą zostać anonimizowane bezpośrednio po zgłoszeniu żądania usunięcia danych osobowych. Anonimizując dokumenty Administrator sprawdza czy upłynął ustawowy okres ich przechowywania i jest to dla dokumentów podatkowych – 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

III.4. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a także na żądanie kompetentnych organów władzy publicznej, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

III.5. Uprawnienia użytkownika

III.5.1. Administrator respektuje przysługujące każdemu Użytkownikowi uprawnienia związane z przetwarzaniem jego danych osobowych. W szczególności każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

 • uzyskania informacji o przetwarzaniu jej danych osobowych,
 • prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, uzupełnienia i zmiany,
 • prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w usprawiedliwionych celach Administratora, w tym marketingu bezpośredniego jego produktów i usług oraz profilowania,.
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. 

III.5.2. W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem kanałów komunikacji wskazanych w Regulaminie Serwisu lub Regulaminie Sklepu. 

III.5.3. Administrator zastrzega, że w przypadku braku możliwości bezwzględnej identyfikacji Użytkownika (na przykład w związku z zakresem podanych przez niego danych) może odmówić podjęcia działań na żądanie Użytkownika, którego dane dotyczą informując jednocześnie o tym tego Użytkownika, chyba że Użytkownik ten dostarczy dodatkowych informacji pozwalających go zidentyfikować. 

III.5.4. W razie wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania w celach marketingowych, profilowania lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych, sprzeciw jest uwzględniany. Administrator może jednak pozostawić w zbiorze dane identyfikujące osobę fizyczną wyłącznie w celu uniknięcia ponownego wykorzystania danych tej osoby w celach objętych sprzeciwem.

III.5.5. Jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub na podstawie zawartej umowy, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, Użytkownik ma prawo otrzymać na swój wniosek dane osobowe jego dotyczące w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jak też wnioskować o przekazanie jego danych w takim formacie do wskazanego administratora danych. Osoba, której dane dotyczą, składając wniosek o przeniesienie danych osobowych musi określić, czy dane osobowe jej dotyczące jednocześnie mają być usunięte („prawo do bycia zapomnianym”) przez Administratora i złożyć w tym zakresie odpowiedni wniosek.

III.5.6. Użytkownik może skorzystać z prawa do informacji i dostępu do swoich danych, nie częściej niż raz na 6 (sześć) miesięcy. Na wniosek osoby, której dane dotyczą, Administrator jest obowiązany, w terminie 30 (trzydziestu) dni, udzielić koniecznych informacji.

Częstsze korzystanie z prawa do informacji i dostępu do danych podlegać będzie opłatom w wysokości 50 (pięćdziesiąt) zł uiszczanym na rachunek w PKO BP Nr 50 1020 5558 1111 1332 5260 0028, każdorazowo przed realizacją przez Administratora złożonego wniosku. Opłata ta stanowi uzasadnione koszty ponoszone przez Administratora w związku z realizacją prawa dostępu i jest prawnie dopuszczalna.

III.6. Prawo do sprzeciwu

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych dla celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, a także prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem administratora.

Użytkownik ma także prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją w przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych, w tym profilowaniem).

III.7. Odbiorcy danych 

III.7.1. Administrator oświadcza, że nie sprzedaje, nie udostępnia i nie przekazuje zgromadzonych do przetwarzania danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, albo też na żądanie uprawnionych na podstawie ustawy organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub działań związanych z bezpieczeństwem lub obronnością, dla określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego oraz gdy jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Administratora.

III.7.2. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych służących do świadczenia usług, podmiotom, takim jak banki i operatorzy płatności, firmy badawcze, podmioty świadczące usługi księgowe, analityczne, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia), agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych) oraz podmiotom powiązanym z Administratorem.

W przypadku uzyskania zgody Użytkownika, jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom w ich własnych celach, w tym w celach marketingowych.

III.7.3. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

III.7.4. W szczególności odbiorcami danych mogą być:

 • OVH Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-402) , ul. Szkocka 5 lok. 1;
 • Netia SA z siedzibą przy ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa;
 • Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-940), ul. Rodziny Hiszpańskich 8;
 • United Parcel Service, Inc., UPS Europe SA z siedzibą pod adresem Ave Ariane 5, Brussels, B-1200;
 • Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ul. Grzybowskiej 78;
 • ING Bank Śląski SA z siedzibą w Katowicach przy ul. Sokolskiej 34;
 • PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166) przy ul. Grunwaldzkiej 182;
 • PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu;
 • Europejski Fundusz Leasingowy S A z siedzibą we Wrocławiu (53-605) przy Pl. Orląt Lwowskich 1;
 • GRENKELEASING Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-131) przy ul. abpa A. Baraniaka 88;
 • Hexagon PPM z siedzibą: 305 Intergraph Way, Madison, AL 35758 Stany Zjednoczonei oraz z podmiotami z nim stowarzyszonymi.
 • PAYPRO S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań

III.8. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie.

Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko gdy jest to niezbędnie konieczne oraz z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

 • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
 • stosowanie standardowych klauzul umownych, wydanych przez Komisję Europejską;
 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
 • w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.

Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

III.9. Bezpieczeństwo danych osobowych

III.9.1. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym i organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. 

III.9.2. Administrator dokłada szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były przetwarzane zgodnie z zasadami przetwarzania danych osobowych określonych w art. 5 RODO, tj:

 • zasada 1 – zgodnie z prawem, rzetelnie i przejrzyście,
 • zasada 2 – zbierane w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 • zasada 3 – adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 • zasada 4 – prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
 • zasada 5 – przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla celów, w których dane te są przetwarzane;
 • zasada 6 – przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych;
 • zasada 7 – w sposób zapewniający realizację praw osób, których dane dotyczą;
 • zasada 8 – nie transferowane bez odpowiedniej ochrony do krajów poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowych. 

III.9.3. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. 

III.9.4. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników, posiadających odpowiednie, imienne upoważnienia Administratora. 

III.9.5. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

IV.1. Niniejsza Polityka Prywatności jest dostępna na stronie Serwisu oraz w siedzibie Administratora.

Dokument Polityki Prywatności, na żądanie Użytkownika przesłane pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod@widak.pl, zostanie przekazany Użytkownikowi nieodpłatnie w wersji elektronicznej na podany przez Użytkownika adres e-mail.

IV.2. Niniejsza Polityka Prywatności może być zmieniona przez Administratora.

O planowanej zmianie Polityki Prywatności w zakresie świadczenia Usług dodatkowych Administrator poinformuje zarejestrowanych Użytkowników z 14-dniowym uprzedzeniem.

W terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie Użytkownik może odmówić jej akceptacji – e-mailem przesłanym na adres biuro@widak.pl

W takim przypadku Konto Użytkownika zostanie zlikwidowane w dniu wejścia w życie zmiany.

Zakupy dokonane w Sklepie, które nastąpiły przed dniem wejścia w życie zmian podlegają przepisom dotychczasowym.

Każdego Użytkownika obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

IV.3. Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i opisach aplikacji oraz oprogramowania należących do Administratora.

IV.4. Jeśli nie zgadzają się Państwo z powyższą Polityką Prywatności, prosimy nie odwiedzać naszych serwisów, nie prenumerować biuletynów należących do Administratora oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez Administratora.

IV.5. Polityka Prywatności w brzmieniu uwzględniającym przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Dotychczas istniejące usługi dodatkowe usuwane z Serwisu zgodnie z Polityką Prywatności w nowym brzmieniu (na przykład: profil użytkownika, konto publiczne, konto prywatne oraz poczta) będą funkcjonowały do 24 maja 2018 r. do godz. 23:59.

Ich usunięcie wiąże się z usunięciem przez Administratora także związanych z nimi danych osobowych Użytkowników.

 

 

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W CONSULTING PARTNER PIOTR WIDAK


 

Dokument ten (dalej w treści dokumentu: „Zasady”) zawiera informacje na temat zasad przetwarzania Państwa danych osobowych w Consulting Partner Piotr Widak. (dalej: „Consulting Partner”). Z poniższego tekstu dowiecie się Państwo m.in. dla jakich celów i jak długo Consulting Partner przetwarza lub będzie przetwarzał Państwa dane osobowe. Dowiecie się, jakie kategorie podmiotów mogą mieć dostęp do Państwa danych osobowych, a także z jakich praw możecie Państwo skorzystać w związku z przetwarzaniem Waszych danych osobowych. Zakres przekazywanych informacji odpowiada wymogom wynikającym z unijnych przepisów o ochronie danych osobowych tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, zwanego także ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (dalej w treści dokumentu: „RODO”).

Administrator, Inspektor Ochrony Danych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Consulting Partner Piotr Widak z siedzibą w Rzeszowie:

adres: ul. Matuszczaka 1/12, 35-803 Rzeszów,

telefon: (+48) 17 873 17 73,

e-mail: biuro@widak.pl

 1. Consulting Partner – jako administrator danych – dołoży wszelkich starań, aby w jak najpełniejszym stopniu zrealizować wymogi RODO i w ten sposób chronić Państwa dane osobowe.
 2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Consulting Partner sprawuje Inspektor Ochrony Danych (dalej w treści dokumentu: „Inspektor”):

adres: Inspektor Ochrony Danych, Consulting Partner 35-083 Rzeszów, ul. Matuszczaka 1/12.

e-mail: iod@widak.pl

Możecie Państwo kontaktować się z Inspektorem we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Waszych danych osobowych, także w razie wątpliwości co do Waszych praw.

W jakim celu i jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

 1. Consulting Partner gwarantuje, że będzie przetwarzać Państwa dane osobowe wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Cel przetwarzania danych to powód, dla którego przetwarzamy Państwa dane osobowe. Jeżeli Consulting Partner będzie chciał przetwarzać Państwa dane osobowe dla innych celów – niewskazanych poniżej – zostaniecie wtedy odrębnie poinformowani o nowym celu przetwarzania.

Poniżej przedstawione zostały cele przetwarzania danych. Każdy z wymienionych celów został dokładnie oceniony przez Consulting Partner pod kątem zgodności z przepisami RODO oraz przepisami regulującymi działalność Consulting Partner. Poniższe zestawienie za każdym razem wskazuje cel przetwarzania danych i jego właściwą podstawę prawną. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas odpowiedni do realizacji wskazanych celów.

 

I. Cel:

Zawarcie, należyte wykonanie, rozwiązanie umów lub inne czynności niezbędne do realizacji zawartej z Państwem umowy.

Objaśnienie:

Chodzi tu o wszelkie czynności w celu przygotowania do zawarcia umowy, realizacji umowy, analizy i oceny wiarygodności płatniczej klienta, rozpatrywania reklamacji, świadczenia usług typu „help center”, rozwiązania umowy, archiwizacji, wykonania innych czynności prawnych związanych z umową, a także czynności w celu zawarcia za pośrednictwem Consulting Partner umów z innymi podmiotami (np. zawarcia umowy leasingu).

Podstawa prawna:

RODO, art. 6 ust. 1 lit. b)

Długość okresu przetwarzania danych:

Do czasu zakończenia realizacji umowy, a po tym czasie, w innych zgodnych z prawem celach, związanych z umową np. okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń tj. 5 lat. W przypadku braku zawarcia umowy – do czasu zakończenia realizacji usługi oraz przez 5 lat w celu ewentualnych reklamacji oraz roszczeń.

 

II. Cel:

Wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa lub realizacja zadań w interesie publicznym.

Objaśnienie:

W tym przypadku Consulting Partner przetwarza dane osobowe po to, aby wypełnić obowiązki nałożone z mocy przepisów prawa lub zrealizować zadania w interesie publicznym. W szczególności mówimy tu o wypełnianiu obowiązków Consulting Partner w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie przepisów podatkowych i rachunkowych oraz statystycznych, a także realizacją zawartych umów oraz w celach archiwizacyjnych

Podstawa prawna:

RODO, art. 6 ust. 1 lit. c) oraz przepisy szczególne, które nakładają na Consulting Partner obowiązki wskazane w objaśnieniach lub RODO art. 6 ust. 1 lit. e).

Długość okresu przetwarzania danych:

Do czasu wypełnienia przez Consulting Partner obowiązków określonych w poszczególnych przepisach prawa lub wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym.

 

 

III . Cel:

Marketing produktów i usług Consulting Partner

Objaśnienie:

Chodzi tu o marketing Consulting Partner, w szczególności realizowany poprzez przekazywanie, wyświetlanie lub przesyłanie informacji handlowych za pomocą tradycyjnej poczty lub w przypadku uzyskania stosownej zgody, również poprzez urządzenia komunikacji elektronicznej lub telefonicznej. Marketing może być realizowany także w oparciu o profilowanie, które oznacza przetwarzanie w celach marketingowych informacji uwzględniających cechy, zachowania lub preferencje Klienta. Wykorzystując profilowanie Consulting Partner może na podstawie dotychczasowej współpracy dostosować kierowane do Państwa oferty handlowe do Waszych zainteresowań i potrzeb.

Podstawa prawna:

RODO, art. 6 ust. 1 lit. f)

Długość okresu przetwarzania danych:

Do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, bądź do czasu wygaśnięcia umów z Consulting Partner.

 

IV. Cel:

Realizacja działań prowadzonych na podstawie udzielonych zgód.

Objaśnienie:

Jest to np. marketing usług i produktów partnerów handlowych Consulting Partner; przetwarzanie informacji stanowiących tajemnicę handlową (w tym w celu oceny wiarygodności płatniczej Klienta) po wygaśnięciu zobowiązania. W każdym przypadku zbierana od Państwa zgoda będzie wskazywała m.in. cel przetwarzania danych, który chcemy w oparciu o tą zgodę realizować.

Podstawa prawna:

RODO, art. 6 ust. 1 lit. a)

Długość okresu przetwarzania danych:

Do czasu wycofania udzielonych zgód.

 

V. Cel:

Realizacja komunikacji lub dostarczania usług za pośrednictwem stron i serwisów internetowych Consulting Partner oraz aplikacji mobilnej.

Objaśnienie:

W ramach wskazanego celu będziemy przetwarzać Państwa dane także po to, aby umożliwić komunikację lub dostarczanie usług za pośrednictwem stron i serwisów internetowych Consulting Partner oraz aplikacji mobilnej. W tym w zakresie przetwarzane będą m.in. identyfikatory, jak adres IP urządzenia lub informacje geolokalizacyjne.

Podstawa prawna:

RODO, art. 6 ust. 1 lit. b) lub art. 6 ust. 1 lit. f)

Długość okresu przetwarzania danych:

Przez okres prowadzonej komunikacji lub dostarczania usług, nie później niż do złożenia skutecznego sprzeciwu.

Przez okres do czasu zakończenia umowy, a po tym czasie, w innych zgodnych z prawem celach, związanych z umową, np. okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń tj. 5 lat.

 

VI. Cel:

Pozostałe cele realizowane w ramach tzw. uzasadnionego interesu administratora danych

Objaśnienie:

Cele realizowane w ramach tzw. uzasadnionego interesu administratora są powiązane z realizacją umowy zawartej z Państwem lub bez umowy w ramach dostarczania towarów lub usług i są to:

1) zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia v, w tym monitoring siedziby Consulting Partner, z zachowaniem prywatności i godności osób,

2) zapewnianie bezpieczeństwa transakcji handlowych, w szczególności zapobieganie nadużyciom,

3) dostosowanie treści marketingowych stron Consulting Partner, w zależności od zachowań osób je wyświetlających,

4) ochrona przed roszczeniami i dochodzenie należności,

5) wewnętrzne cele administracyjne, księgowe, analityczne i statystyczne,

Oceniając czy wskazane cele są uzasadnione bierzemy pod uwagę m.in.

a) wszelkie związki między celami, w których zebrano dane osobowe, a celami zamierzonego dalszego przetwarzania,

b) kontekst, w którym zebrano dane osobowe, w szczególności relację między osobami, których dane dotyczą, a administratorem,

c) charakter danych osobowych,

d) ewentualne konsekwencje zamierzonego przetwarzania,

e) istnienie odpowiednich zabezpieczeń.

Podstawa prawna:

RODO, art. 6 ust. 1 lit. f)

Długość okresu przetwarzania danych:

Do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Consulting Partner stanowiących podstawę tego przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, nie dłużej niż przez okres 5 lat.

W przypadku, gdy toczy się spór lub trwa postępowanie, w szczególności sądowe, okres przechowywania będzie liczony od dnia zakończenia sporu lub prawomocnego zakończenia postępowania.

 

 

Skąd pozyskujemy Państwa dane osobowe?

 1. Consulting Partner przetwarza Państwa dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Państwa (np. dane podane we wszelkiego rodzaju formularzach), a także pozyskane z innych źródeł zgodnie z prawem oraz na podstawie umów z partnerami. Tymi innymi źródłami mogą być m.in. źródła publiczne, np. rejestry KRS, CEIDG oraz źródła o ograniczonym dostępie, np. BIG, KRD. W każdym ze wskazanych przypadków Consulting Partner skrupulatnie weryfikuje czy ma podstawę prawną przetwarzania danych osobowych.

Jakie kategorie Państwa danych osobowych przetwarzamy?

 1. W zależności od łączących Państwa z Consulting Partner relacji, Consulting Partner może przetwarzać w szczególności następujące kategorie danych osobowych pozyskanych od Państwa lub osób trzecich:

a) dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres zameldowania),

b) dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres korespondencyjny, adres e-mail),

c) dane identyfikacyjne (np. numer dowodu osobistego, PESEL),

d) dane transakcyjne (np. szczegóły dotyczące płatności),

e) dane kontraktowe (np. szczegóły zawartych umów),

f) dane behawioralne (np. dane posiadanych produktów bądź usług oraz sposobu ich wykorzystania),

g) dane komunikacyjne (np. dane prowadzonej z Państwem komunikacji),

h) dane audio-wizualne (np. dane związane z nagrywaniem rozmów lub wizerunku dla celów bezpieczeństwa i dowodowych),

i) dane dostępne publicznie lub pozyskane od podmiotów trzecich (np. dane pozyskane z CEIDG, BIK),

j) dane techniczne (np. dane urządzenia, na którym korzystacie Państwo z oferowanych usług mobilnych),

k) dane historii przeglądania (np. dane niezbędne do utrzymania właściwej wymiany informacji pomiędzy serwerem i przeglądarką podczas korzystania z serwisów i stron Consulting Partner).

Komu Państwa dane mogą być ujawniane?

 1. Dostęp do Państwa danych osobowych – wewnątrz struktury organizacyjnej Consulting Partner – będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Consulting Partner pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie. W pewnych sytuacjach Państwa dane osobowe mogą być ujawniane przez Consulting Partner odbiorcom poza strukturą organizacyjną Consulting Partner. Zawsze w takiej sytuacji Consulting Partner dokładnie bada podstawę prawną ujawnienia danych osobowych. Należy zwrócić uwagę, że odbiorcą danych w rozumieniu RODO jest zarówno podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Consulting Partner, jak i podmiot, któremu dane są udostępniane dla jego własnych celów (np. organy administracji publicznej).

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

a) organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, np. Sądy, Ministerstwo Finansów, Urząd Skarbowy, Arbiter Sądowy,

b) podmioty, którym Consulting Partner powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów, np. dostawcy przesyłek kurierskich, partnerzy handlowi (np. agenci, call center, sponsorzy), operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów, firmy archiwizujące dokumenty, firmy zajmujące się badaniami opinii klientów, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), dostawcy IT i innych usług przetwarzający dane w imieniu Consulting Partner,

c) banki, instytucje finansowe lub kredytowe lub inne instytucje, które mogą otrzymać dane osobowe w związku z realizacją stosunków gospodarczych łączących Consulting Partner i Państwa (np. instytucje pośredniczące w realizacji umów leasingowych lub innych umów finansowych o podobnym charakterze) oraz na podstawie właściwych przepisów prawa, biura informacji gospodarczej (KRD, BIG),

d) operatorzy płatności elektronicznych Visa, MasterCard, PayU, PayPal oraz inne podmioty prowadzące rozliczenia np. KIR, Swift, etc.

e) podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne,

f) podmioty świadczące usługi doradczo–kontrolne np. firmy audytorskie,

g) podmioty przetwarzające dane w celu windykacji należności lub prowadzenia zastępstwa procesowego np. kancelarie prawne,

h) zakłady ubezpieczeń (np. w celu ubezpieczenia transakcji lub przesyłki),

i) pozostałe podmioty, wobec których wyraziliście Państwo zgodę na udostępnienie i przetwarzanie swoich danych osobowych, 

Realizacja praw

 1. Szczegółowa Informacja o Państwa prawach:

a) przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych;

b) jeśli uznacie Państwo, że Wasze dane osobowe przetwarzane przez Consulting Partner są niezgodne z rzeczywistością, macie Państwo prawo ich sprostowania lub uzupełnienia,

c) macie prawo żądania usunięcia Waszych danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,

d) macie prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania Waszych danych osobowych,

e) macie prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu Consulting Partner,

f) macie również prawo do otrzymania od Consulting Partner Waszych danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie oraz przenoszenia Swoich danych osobowych do innego administratora o ile jest to możliwe technicznie.W przypadku przeniesienia danych, z uwagi na inne przepisy prawa, może być wymagane uzyskanie Państwa zgody lub innej osoby albo spełnienie innych warunków wymaganych tymi przepisami,

g) macie prawo, aby nie podlegać decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w inny sposób istotnie na Was wpływa, chyba, że decyzja ta jest niezbędna do realizacji umowy, jest dozwolona prawem lub wyraziliście Państwo wcześniej na to wyraźną zgodę,

h) w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia udzielonych zgód na poszczególne cele przetwarzania, w dowolnym momencie. Zgodę można wycofać w siedzibie Consulting Partner, przez telefon, w serwisach i stronach internetowych oraz poprzez korespondencję elektroniczną. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, realizowanego do czasu wycofania zgody.

 1. W przypadku zawarcia umowy lub transakcji podanie danych osobowych jest niezbędne do ich realizacji.
 2. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Consulting Partner Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Od 25 maja 2018 r. będzie to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Decyzje podejmowane w sposób zautomatyzowany

 1. W przypadku, gdy łączy Państwa umowa z Consulting Partner lub w przypadku podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy, przetwarzanie Państwa danych osobowych może odbywać się w sposób zautomatyzowany. Może to skutkować zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym decyzji opartych na profilowaniu. Dotyczy to w szczególności dokonywania oceny wiarygodności płatniczej Klienta na potrzeby zawarcia transakcji lub wykonania umowy z Consulting Partner, gdzie ocena ta dokonywana jest na podstawie Państwa zamówienia z wykorzystaniem danych w nim zawartych, danych zawartych w bazach wewnętrznych Consulting Partner oraz zewnętrznych (BIG, KRD itp.), wynikiem takiego profilowania może być decyzja o odstąpieniu od zawarcia transakcji lub umowy.

Polityka Prywatności

 1. Zaktualizowaliśmy również naszą Politykę prywatności, aby:
 1. udzielać bardziej przejrzystych i szczegółowych informacji o zbiorowych prawach i obowiązkach w odniesieniu do prywatności i danych osobowych,
 2. ułatwiać Państwu kontrolę nad informacjami, które nam przekazujecie,
 3. dostarczać więcej szczegółów na temat środków zapewniających bezpieczeństwo danych osobowych.
  Możecie Państwo przeczytać pełny tekst naszej Polityki Prywatności pod adresem:
  http://www.widak.pl/informacje/e-sklep/polityka-prywatnosci-tresc.html
  Zaktualizowana Polityka Prywatności automatycznie wchodzi w życie dla wszystkich użytkowników Consulting Partner w dniu 25 maja 2018 roku, tak więc dalsze korzystanie z witryn i serwisów Consulting Partner od tej daty będzie podlegać temu obowiązkowi.

[ Administrator danych: Consulting Partner ] 

Rzeszów, styczeń 2020

 

Profi Europe

KONTAKT

CONSULTING PARTNER

35-083 Rzeszów
ul. Matuszczaka 1/12
tel.: 17 873-17-73
tel.: 604 466 908
e-mail: biuro@widak.pl

NIP: 8131282687
REGON: 690582520